EN

Agropodnik a.s. Jičín

Zakázková strojírenská výroba na CNC strojích

Spolupráce s VOŠ a SPŠ Jičín

Název projektu: Cesta k uplatnění na současném trhu práce - praktická znalost obrábění CNC technologií

Název operačního programu: ROP NUTS II Severovýchod

Název prioritní osy: Rozvoj podnikatelského prostředí

Název oblasti podpory: Podpora rozvoje spolupráce se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu

Celkové způsobilé výdaje: 2 545 348,12 Kč

Dotace z rozpočtu RR: 2 341 648,12 Kč


Popis projektu

Projekt vychází z potřeb trhu práce. Z analýzy potřeb strojírensky zaměřených firem  regionu jednoznačně vyplývá, že na trhu chybí techničtí pracovníci (strojaři, obráběči...), kteří by svou kvalifikací odpovídali potřebám zaměstnavatelů. Problémem nejsou teoretické znalosti absolventů, ale malé praktické zkušenosti se současnými moderními technologiemi a výrobními postupy.

Výsledky projektu jsou určeny žákům tříletého učebního oboru Obráběč kovů, čtyřletého maturitního oboru Strojírenství a studentům vyšší odborné školy oboru Strojírenství s využitím CAD a CAM naší školy.

Účelem projektu je  vytvořit takové technické zázemí, které umožní posílení praktické složky výuky, iniciovat vyšší zapojení firem a zaměstnavatelů do výuky a upravit výuku tak, aby žáci získali požadované konkrétní praktické zkušenosti požadované od zaměstnavatelů, které jim pomohou získat na trhu práce kvalitní a odpovídající uplatnění.


Cíle projektu

Základním cílem projektu je pružná reakce na požadavky trhu práce; tzn. zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce.  Projekt se zaměřuje na zkvalitnění praktického vyučování ve škole, zprostředkování praktických zkušeností žákům, rozvoj dobrých pracovních návyků a řemeslnou zručnost se zaměřením na moderní obráběcí CNC technologie. Cíle dosáhneme zajištěním dostatečného materiálního a technického vybavení pro získávání praktických dovedností  v oblasti CNC techniky s pomocí intenzivnějšího zapojení partnerů projektu do samotné výuky.

Konkrétní cíle projektu - modernizace učebny pro praktickou výuku o rozměrech 9x24x4,5 m:

1. Nákup a instalace  CNC soustruhu přibližně o rozměrech (4173x1594x1730 mm), personální zajištění obsluhy stroje

2. Rekonstrukce elektroinstalací pro zajištění  vhodného osvětlení jednotlivých pracovišť a zapojení nového stroje, instalace 26 nových osvětlovacích těles

3. Úprava povrchu podlahy s protiskluzovou úpravou pro zvýšení bezpečnosti proti úrazům vzniklým uklouznutím  (cca 216 m2)

Zkvalitnění podmínek pro praktickou přípravu a zavádění nových technologií do výuky zvýší názornost výuky a motivaci žáků k dalšímu vzdělávání, umožní získat více praktických dovedností s využitím nejmodernějších technologií. Předpokládáme, že moderní technologické vybavení  a zlepšení psychohygienických podmínek zvýší i zájem žáků o studium strojírenských oborů všech stupňů na naší škole.

Výsledkem projektu bude pracoviště pro praktickou výuku, které bude odpovídat současným požadavkům na hygienu a bezpečnost práce. Zároveň bude svým technologickým vybavením poskytovat možnosti získání praktických dovedností od konvenčních obráběcích strojů až po moderní stroje využívající CNC technologie.


  http://rop.vos-sps-jicin.cz/


Doba realizace

únor – září 2009


-, velikost: 54.82 KB, obrázek se otevře v novém okně-, velikost: 26.41 KB, obrázek se otevře v novém okně 

12.3.2009 10:44:28 | přečteno 895x
 
load